Petak, 28. srpnja 2017.

Strategija razvitka Širokog Brijega - plan razvitka koji će biti osnova za sve aktivnosti Grada na razvitku gospodarstva, povećanja zaposlenosti, poboljšanja infrastrukture

Strategija razvitka Širokog Brijega - plan razvitka koji će biti osnova za sve aktivnosti Grada na razvitku gospodarstva, povećanja zaposlenosti, poboljšanja infrastrukture

Na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Širokog Brijega usvojena  je Strategija razvitka Širokog Brijega za period 2017.-2026. godine.

 

 

Cjelokupnu Strategiju možete pronaći klikom na Strategija razvitka Grada Širokog Brijega.

 

Na temelju iskustava o važnosti strateškog planiranja za cjelokupni razvoj lokalne zajednice u proteklom desetogodišnjem  periodu, u kojem je na snazi bila Strategija razvitka općine Široki Brijeg usvojena koncem 2006. godine,  Grad Široki Brijeg  je pristupio procesu izrade novog razvojnog plana. O tome su  Gradsko vijeće i Gradonačelnik donijeli odgovarajuće odluke i akte: Odluka Gradskog vijeća o pristupanju izradi Strategije razvitka  grada Širokog Brijega od 30.4.2015. godine, Rješenje o imenovanju Partnerske skupine za izradu Strategije razvitka  grada Širokog Brijega od 26.6.2015. godine i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izradu Strategije razvitka  od 15.9.2015. godine kojim je Gradonačelnik imenovao lokalni razvojni tim.

 

Proces izrade lokalnog razvojnog plana se provodio sukladno MiPRO metodologiji za integrirano planiranje lokalnog razvitka, a sami elaborat/dokument je izradilo Povjerenstvo za izradu Strategije za razvitak Grada Širokog Brijega u suradnji s REDAH-om – regionalnom razvojnom agencijom. U pripremi dokumenta je sudjelovala i Partnerska skupina formirana od Gradskog vijeća, Lokalno ekonomsko vijeće, pojedini vijećnici bivšeg i aktualnog saziva Gradskog vijeća, predstavnici mjesnih zajednica, udruge građana i građani pojedinci. Nacrt Strategije razvitka je razmatran i usvojen na sjednici Gradskog vijeća od 31. svibnja ove godine, a nakon  toga je od 1. do 20. lipnja trajala javna rasprava o dokumentu koji je javnosti bio dostupan i na službenoj stranici Grada.

 

Nakon završetak javne rasprave o Nacrtu dokumenta, Povjerenstvo za izradu Strategije je razmotrilo sve pristigle primjedbe, preporuke i konkretne prijedloge. Dio predloženih mjera i projekata je prihvaćen i uvršten u Sektorske planove razvitka i u Operativni plan provedbe mjera i projekata, čime je izrađen konačan dokument koji se dostavio Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Pokretanjem i dovršenjem ovog procesa Grad Široki Brijeg je dobio jedinstven dokument kao plan razvitka koji će biti osnova za sve aktivnosti Grada na razvitku gospodarstva, povećanja zaposlenosti, poboljšanja infrastrukture i konačno – podizanja ukupne kvalitete života svih građana Širokog Brijega.

 

Strategijom razvitka su identificirane mogućnosti, ciljevi i načini postizanja tih ciljeva, a sami dokument sadrži niz projekata, mjera i aktivnosti usmjerenih ka ostvarenju utvrđenih ciljeva i prioriteta. Osim toga, mogućnosti korištenja pred-pristupnih fondova Europske unije direktno su povezane s postojanjem važećih razvojnih planova gradova i općina i u njima utvrđenim prioritetima.   

 

Vodeća načela na kojima se temelji strategija razvitka Širokog Brijega su održivost i socijalna uključenost. Održivost kao načelo integrira ekonomski i okolišni aspekt, dok načelo socijalne uključenosti podrazumijeva jednake mogućnosti za sve i jednakost u smislu identificiranja potreba i interesa socijalno isključenih skupina stanovništva.

Strategiju karakteriziraju integrirani pristup (što znači da su ekonomski, društveni i sektor zaštite okoliša promatrani kao neodvojivi dijelovi jedne cjeline) i participacija (svi važni akteri su angažirani i pridonijeli  su izradi Strategije).

Polazna osnova za izradu Strategije razvitka Širokog Brijega je bila analiza postojećih strateških dokumenata, razine njihove realizacije i stupnja razvijenosti ljudskih resursa neophodnih za izradu i implementaciju Strategije.

 

Strateški pravci razvitka Grada Širokog Brijega su utemeljeni na analizi stanja te na analizi unutrašnjih i vanjskih čimbenika koji mogu uticati na budući razvitak Širokog Brijega.

 

Temeljem ovih analiza izdvojili su se sljedeći pravci razvitka:

 1. Kako razviti proizvodno poduzetništvo i mobilizirati potencijale za ruralni razvitak i poljoprivredu

Široki Brijeg je prepoznatljiv kao poduzetna sredina sa snažnim poduzetničkim duhom. Također, proizvodno i izvozno orijentirano poduzetništvo je najjače u ŽZH. Na tim temeljima Široki Brijeg će usmjeriti svoje aktivnosti na stvaranje uvjeta za dodatni razvoj proizvodnog i izvozno orijentiranog poduzetništva. Ovdje posebno treba imati na umu postojeća poduzeća, kao i stimuliranje ulaganja u Široki Brijeg, kako domaćih tako i stranih ulagača.

Pored ovog Široki Brijeg će se usmjeriti i na mobiliziranje postojećih potencijala za ruralni razvoj i poljoprivredu, s posebnim akcentom na razvoj specifične turističke ponude i integraciju poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvitka u turizam, te diversifikaciju djelatnosti na selu.

 

 1. Kako podići kvalitetu života u gradu i u ruralnim i rubnim područjima grada

S obzirom na sve intenzivniji trend iseljavanja, ne samo u Širokom Brijegu nego puno šire, jedan od strateških pravaca razvitka Širokog Bijega jeste stvaranje boljih uvjeta za život i rad na selu. Ovo podrazumijeva prije svega ulaganje u komunalnu i putnu infrastrukturu, kao i zaštitu okoliša i bolje upravljanje prostorom i okolišem. Stoga se lokalna vlast treba s jednakom pažnjom odnositi prema urbanom i prema ruralnom razvoju. Ovaj strateški pravac je usko povezan s ostalim strateškim pravcima i čini temelj za uravnotežen razvitak gradskog područja i sela, te smanjenja trenda depopulacije i iseljavanja.

 

 1. Kako razviti Široki Brijeg kao snažno kulturno, obrazovno i športsko središte

Široki Brijeg je danas prepoznat kao kulturno i športsko, a povijesno i kao obrazovno središte, ne samo uže regije već cijele Hercegovine. S obzirom na ove nesporne povijesne vrijednosti koje su utemeljene na dolasku i predanom radu franjevaca, kao i na utjecaju kojeg i danas imaju u narodu ovog kraja, potreban je novi iskorak kako bi Široki Brijeg ponovo postao središte ovih zbivanja, uzimajući pri tome u obzir nove okolnosti i kretanja u širem i užem okruženju. Postojeći resursi i događaji, kao i poduzetnost ljudi, daju podlogu da Široki Brijeg bude kulturna i športska prijestolnica s kvalitetnim srednjoškolskim obrazovnim sustavom kojem će okosnica biti obnovljena Gimnazija.

 

VIZIJA

 

 

Široki Brijeg,

uređeno mjesto s  razvijenim i inovativnim poduzetništvom,

Grad prepoznatljiv po kulturnim, tradicijskim i društvenim vrijednostima

 

 

Vizija Grada Široki Brijeg je utemeljena na prepoznatim vrijednostima:

 

-          Uređenost javnih površina, Infrastrukturna i komunalna opremljenost prepoznati su kao temeljni preduvjeti za suvremeni način života i razvitka poduzetništva.

-          Poduzetnost – Široki Brijeg je prepoznatljiv kao poduzetna sredina, ne samo u gospodarstvu, već i u kulturi i športu, te stoga vizija treba biti utemeljena na ovoj prepoznatljivoj vrijednosti.

-          Kultura – Pored tradicijskog nasljeđa, Široki Brijeg je kulturno središte, ne samo danas već i kroz povijest. Ovdje se podrazumijeva ne samo kultura u doslovnom smislu, već i obrazovanje, kulturno nasljeđe, inicijative u kulturi. Danas je kultura u Širokom Brijegu jedan od stupova ukupnog društvenog razvitka.

-          Tradicija i tradicijsko nasljeđe – Široki Brijeg ima duboko ukorijenjeno tradicijsko nasljeđe, kao i još uvijek snažan temelj u obitelji. Tradicijsko nasljeđe se njeguje, cijeni i vrednuje, te je stoga vrijednost na kojoj se mora temeljiti vizija razvoja.

 

STRATEŠKI CILJEVI

 

Strateški cilj 1 - Razvijeno proizvodno i izvozno orijentirano malo i srednje poduzetništvo

Široki Brijeg će usmjeriti svoje aktivnosti i projekte k stvaranju povoljnog okruženja za razvoj proizvodnog i izvozno orijentiranog malog i srednjeg poduzetništva. Ovo ne znači da će se zanemariti ostalo mikro, malo i srednje poduzetništvo, već će se razvitak temeljiti na proizvodnji i izvozu kao temelju razvitka i stvaranja nove vrijednosti.

 • Do 2025. godine povećan broj zaposlenih za 20 % u odnosu na stanje iz 2015.
 • Do 2025. godine porast izvoza za 20 % u odnosu na 2015.
 • Do 2025. godine porast prometa u proizvodno i izvozno orijentiranim poduzećima za 20% u odnosu na 2015.

 

Strateški cilj 2 – Razvijene specifične grane poljoprivrede i turizma kroz integraciju poljoprivrede, turizma i ruralnog razvitka

Široki Brijeg će svojim aktivnostima  projektima stvarati okruženje i poticati razvoj specifičnih grana poljoprivrede i turizma. S obzirom da Široki Brijeg nema velikih poljoprivrednih površina te nema razvijene turističke infrastrukture, ulagat će se napori u razvoj poljoprivrede koja može biti konkurentna u danim uvjetima, kao i razvoj prepoznatljive turističke ponude utemeljene na dosadašnjim vrijednostima i neiskorištenim potencijalima.

 • Do 2025. godine rast broja registriranih OPG-ova za 30% u odnosu na 2015.
 • Do 2025. godine povećan broj noćenja za 30 % u odnosu na 2015.
 • Do 2025. godine rast investicija u poljoprivrednoj djelatnosti za 30 % u odnosu na 2015.

 

Strateški cilj 3 - Podignuta razina kvalitete života u urbanim i ruralnim dijelovima Grada

Široki Brijeg ima veliki potencijal u ruralnom razvitku te će se ulagati u razvoj ruralnih prostora i podizanju kvalitete života u ruralnim prostorima, a u isto vrijeme podizanju kvalitete života u urbanim dijelovima što podrazumijeva infrastrukturu, čist okoliš, i dostupnost usluga.

 • Do 2025. godine 85 % pokrivenosti stanovništva komunalnom infrastrukturom
 • Do 2025. godine 90 % lokalnih cesta rekonstruirano i uređeno
 • Do 2025. godine 95 % stanovništva pokriveno organiziranim prikupljanjem otpada
 • Do 2025. godine 60 % javnih objekata energetski obnovljeno

 

Strateški cilj 4 - Izgrađen imidž Širokog Brijega kao kulturnog, obrazovnog i športskog središta

Široki Brijeg će kroz svoje aktivnosti i projekte ulagati u vraćanje prepoznatljivosti Širokog Brijega kao snažnog obrazovnog i kulturnog središta, te zadržavanju imidža kao sportskog središta regije.

 • Do 2025. godine rast broja posjeta kulturnim manifestacija a 30 % u odnosu na 2015.
 • Do 2025. godine 50  % djece do 15 g. dobi uključeno u športske sadržaje
 • Do 2025. godine povećanje broja upisa učenika srednjih škola na fakultete za 15 % u odnosu na 2015.

 

 

Sektorski razvojni planovi

 

Ovaj dio strategije se odnosi na planove razvika koji se sastoje iz tri međusobno usklađena i povezana plana:

 • Plan gospodarskog razvitka
 • Plan društvenog razvitka
 • Plan uređenja i zaštite okoliša

 

Razvojni tim Grada Širokog Brijega je odredio pripadajuće sektorske ciljeve za sve utvrđene  strateške ciljeve, vodeći pri tome računa i o njihovoj među-sektorskoj povezanosti, usklađenosti i komplementarnosti. Prilikom razrade ovih planova posebna je pažnja posvećena osiguravanju usklađenost predloženih projekta/mjera/programa sa strateškim ciljevima i sektorskim ciljevima drugih sektorskih planova.

 

Ostvarenjem sektorskih ciljeva Plana gospodarskog razvitka izravno će se doprinijeti i stvaranju boljih uvjeta za povećanje zaposlenosti i kvalitetniji život građana. Također, ispunjavanjem sektorskih ciljeva društvenog razvitka i zaštite okoliša izravno se doprinosi općem društvenom razvitku i stvaranju preduvjeta za brži gospodarski razvitak.

Naime, razvoj kulturnih i sportskih sadržaja i osnaživanje Širokog Brijega kao kulturnog i športskog središta izravno će utjecati i na razvoj sektora turizma u sklopu ukupnog gospodarstva.

 

Isto ako, razvojem komunalne i putne infrastrukture stvaraju se pretpostavke za brži gospodarski razvitak kroz plan gospodarskog razvitka.

Sektorski planovi su utemeljeni  na procjeni raspoloživih financijskih sredstava za realizaciju predloženih strateških prioriteta  u narednih 5 godina, zasnovani su na trendu dostupnih internih i vanjskih sredstava u prethodnih 5 godina.

 

Operativni plan za period od tri godine sadrži ukupno 50 projekata i mjera koji su izdvojeni kao prioritetni, ili su zbog veće mogućnosti financiranja iz drugih izvora izgledni za financiranje i realizaciju u narednom periodu.

 

Okvirna (procijenjena) vrijednost ovih projekata i mjera  je oko 22 milijuna KM.

 

Od ukupno 11,3 mil. KMsredstava koja bi za trogodišnje razdoblje trebao osigurati Grad Široki Brijeg - 4,3 mil. KM su već ugovorena kreditna sredstva, a 6,7 mil. KM su vlastita proračunska sredstva i sredstva koja će za navedene projekte iz pojedinih oblasti izdvajati javne ustanove i javna poduzećau vlasništvu Grada, što je -  prosječno  3,7 milijuna  KM  godišnje vlastitih sredstava i skoro jednako toliko sredstava (3,6 milijuna KM/godišnje) iz svih ostalih izvora financiranja.

Vijesti

Predstavljena knjiga „Dobrkovići kroz vrijeme“ autora Mirka Cigića

Predstavljena knjiga „Dobrkovići kroz vrijeme“ autora Mirka Cigića

Večeras je u punoj dvorani kina „Borak“ predstavljena knjiga „Dobrkovići kroz vrijeme“ autora Mirka Cigića.

Dobrkovići osvojili MNL MZ Grada Širokog Brijega

Dobrkovići osvojili MNL MZ Grada Širokog Brijega

U finalu igranom na stadionu Pecara Dobrkovići su rezultatom 1:0 pobjedili ekipu Knešpolja i tako osvojili MNL MZ Grada Širokog Br...

Održana jubilarna 20. Izbičijada

Održana jubilarna 20. Izbičijada

I ove godine na Izbičkom polju održana je velika jubilarna 20. "Izbičijada". 

Pecara: Sutra veliko finale lige MZ Grada Širokog Brijega

Pecara: Sutra veliko finale lige MZ Grada Širokog Brijega

Danas je se u press centru na stadionu Pecara održala konferencija za novinare povodom finala MNL MZ Široki Brijeg.

PROMOCIJA KNJIGE DOBRKOVIĆI KROZ VRIJEME AUTORA MIRKA CIGIĆA

PROMOCIJA KNJIGE DOBRKOVIĆI KROZ VRIJEME AUTORA MIRKA CIGIĆA

Dobrkovići su milo i drago selo. Nekako ti se čini, da su Dobrkovićani sami sebi osmislili život, i da ga sretno uz Božju pomoć ži...

Proslavljen Dan grada i blagdan Velike Gospe

Proslavljen Dan grada i blagdan Velike Gospe

U srijedu, 15. kolovoza, proslavljen je Dan grada Širokog Brijega i blagdan Velike Gospe.

Groblje mira na Bilima: 72. obljetnice velikog stradanja hrvatskog naroda

Groblje mira na Bilima: 72. obljetnice velikog stradanja hrvatskog naroda

Zaravan Bile iznad Mostara i Širokog Brijega u veljači 1945. bila je mjesto krvavih okršaja. Danas se tu, na površini od 100.000 m...

VIDEO: Izvješće gradonačelnika Mire Kraljevića

VIDEO: Izvješće gradonačelnika Mire Kraljevića

Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana grada Širokog Brijega prikazano je izvješće o radu gradonačelnika Mire Kraljević...

ČESTITKA ZA DAN GRADA I BLAGDAN VELIKE GOSPE

ČESTITKA ZA DAN GRADA I BLAGDAN VELIKE GOSPE

U povodu Dana grada Širokog Brijega i blagdana Velike Gospe čestitku su građanima uputili gradonačelnik Miro Kraljević i predsjedn...

Kratke prezentacije o dobitnicima javnih priznanja

Kratke prezentacije o dobitnicima javnih priznanja

Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća održanoj povodom Dana grada Širokog Brijega dodijeljena su javna priznanja Zlatna plaketa "Gr...

Novi 28. broj biltena 'Široki info'

Novi 28. broj biltena 'Široki info'

Poštovani čitatelji, pred vama je novi 28. broj biltena 'Široki info'. Bilten ponovno izlazi godinu dana nakon prošlog broja.

Tradicionalno okupljanje i druženje Crnolokvana

Tradicionalno okupljanje i druženje Crnolokvana

U subotu 12. kolovoza 2017., u Crnim Lokvama održano je tradicionalno druženje i okupljanje Crnolokvana. 

Održana večer folklora i kulturne baštine „Brijeg Široki slavno ti je ime“

Održana večer folklora i kulturne baštine „Brijeg Široki slavno ti je ime“

U petak, 11. kolovoza, u večernjim satima održana je manifestacija Večer folklora i kulturne baštine pod nazivom „Brijeg Široki sl...

ODRŽANA SVEČANA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

ODRŽANA SVEČANA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

U petak je u kinu Borak održana svečana sjednica Gradskog vijeća Široki Brijeg povodom Dana grada Širokog Brijega.

Dionica od škole na Lisama do Gedžine strane i dalje prema zaobilaznici presvučena novim asfaltom

Dionica od škole na Lisama do Gedžine strane i dalje prema zaobilaznici presvučena novim asfaltom

Proteklih nekoliko dana izvođeni su radovi na dionicu u ulici fra Didaka Buntića, odnosno dionica od škole na Lisama do Gedžine st...

NEKULTURA I SRAMOTNO PONAŠANJE UNIŠTAVAJU ZGRADU DRUGE OSNOVNE ŠKOLE!

NEKULTURA I SRAMOTNO PONAŠANJE UNIŠTAVAJU ZGRADU DRUGE OSNOVNE ŠKOLE!

Druga osnovna škola prije nepune četiri godine uselila je u novu školsku zgradu u naselju Lise.

Održana konferencija za novinare

Održana konferencija za novinare

Program obilježavanja Dana Grada Širokog Brijega započeo je današnjom konferencijom za medije upriličenom u Uredu gradonačelnika. ...

Najava Večeri folklora i kulturne baštine „Brijeg Široki slavno ti je ime“

Najava Večeri folklora i kulturne baštine „Brijeg Široki slavno ti je ime“

Dana 11. kolovoza (petak) u 21. h prigodom obilježavanja Dana grada i blagdana Velike Gospe na Trgu širokobrijeških žrtava (kod kr...

NAJAVA: TURNIROM I VEČEROM FOLKLORA OBILJEŽAVA SE 65. OBLJETNICA HKUD JARE!

NAJAVA: TURNIROM I VEČEROM FOLKLORA OBILJEŽAVA SE 65. OBLJETNICA HKUD JARE!

Mjesna zajednica Jare i Kulturno umjetničko društvo Jare povodom 65. obljetnice HKUD JARE organiziraju malonogometni turnir prezim...

NAJAVA KONFERENCIJE ZA NOVINARE

NAJAVA KONFERENCIJE ZA NOVINARE

Povodom obilježavanja Dana grada u utorak, 8. kolovoza, s početkom u 11 sati u Uredu gradonačelnika Širokog Brijega održat će se k...

   


Kalendar događaja

Prošli mjesec Kolovoz 2017 Sljedeći mjesec
P U S Č P S N
week 31 1 2 3 4 5 6
week 32 7 8 9 10 11 12 13
week 33 14 15 16 17 18 19 20
week 34 21 22 23 24 25 26 27
week 35 28 29 30 31

Anketa

Jeste li zadovoljni kvalitetom usluga koje pružaju službenici u Gradskim tijelima vlasti?

Jeste li zadovoljni kvalitetom usluga koje pružaju službenici u Gradskim tijelima vlasti?

306
NE
99
DA
49
MOGLO BI BITI BOLJE
2 Votes left

jVS by www.joomess.de.

 • Važniji telefoni

  Matični ured
  039 702 824
  Vatrogasno društvo
  039 703 086; 123
  Dom zdravlja
  039 704 926; 852 229; 124
  Policija
  039 716 601; 122
  Crveni križ
  039 703 288
  Gradska mrtvačnica
  063 354 987
  Radio postaja Široki Brijeg
  039 705 245; 703 050
  Elektro Široki Brijeg
  039 704 217
  HP Mostar
  Poštanski ured Široki Brijeg
  039 705 127
   
  Autobusni kolodvor
  Miškić bus
  039 706 561
  Globtour
  039 705 124