Subota, 10. veljače 2024.

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja JU Centar za socijalni rad Široki Brijeg

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja JU Centar za socijalni rad Široki Brijeg

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
ŠIROKI BRIJEG

 

-UPRAVNO VIJEĆE-

 

Broj: 05-31/6-35/24
Dana: 09.02.2024. godine

 

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ŽZH („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, 21/12), članka 28. Statuta Javne ustanove Centra za socijalni rad Široki Brijeg 02-467/12-530/23 i Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove Centra za socijalni rad Široki Brjeg broj: 05-31/5-35/24 od 09.02.2024. godine, Upravno vijeće javne ustanove Centra za socijalni rad Široki Brijeg raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA JU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ŠIROKI BRIJEG

 

I- Predmet javnog natječaja

 

Raspisuje se javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja JU Centra za socijalni rad Široki Brijeg.
Mandat ravnatelja traje četiri (4) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja sukladno zakonu.

 

II. Opis pozicije

 

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Centra, zastupa i predstavlja Centar prema trećim osobama, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra, zastupa Centar u svim poslovima pred sudovima, upravnim i drugim nadležnim tijelima, te pravnim osobama sa javnim ovlastima, predlaže Upravnom vijeću mjere za efikasan i zakonit rad, predlaže Upravnom vijeću pitanja za razmatranje i donošenje odluka i akata iz njegove nadležnosti, te se brine za provedbu donesenih odluka, podnosi Upravnom vijeću izvješće o radu Centra, predlaže poslovnu politiku, obavlja posao naredbodavatelja za izvršenje financijskog plana Centra i odgovoran je za namjensko korištenje sredstava Centra, brine se o primjeni financijskih propisa u poslovanju, odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika Centra, odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa, pokreće postupak usuglašavanja i donošenja općih akata centra, predlaže program rada Centra, vodi stručni rad Centra i odgovoran je za stručni rad Centra, brine se o izvršavanju odluka Upravnog vijeća, imenuje i razrješava djelatnike Centra, imenuje i razrješava voditelje pojedinih službi i odjela Centra, odlučuje o raspoređivanju i ulozi zaposlenika Centra za obavljanje određenih zadaća, donosi pojedinačne akte o pravima i dužnostima djelatnika i drugim pitanjima u prvom stupnju u svezi s radnim odnosima, sukladno općim aktima Centra, odlučuje o uvođenju produženog rada Centra ili pojedinih djelatnika, donosi odluke o stegovnoj odgovornosti, izdaje naloge djelatnicima za izvršavanje zadaća, imenuje stručne i povremene komisije, poduzima potrebite radnje u ime i za račun Centra, te predlaže Upravnom vijeću ulaganja i nabavku opreme sukladno potrebama Centra i izvršava i druge poslove utvrđene Zakonom i općim aktima Centra.

 

III – Opći uvjeti koje kandidat treba ispunjavati

 

1) da je državljanin BiH,
2) da je stariji od 18 godina
3) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objave upražnjene pozicije,
4) da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX.1. Ustava BiH),
5) da nije osuđivan za kazneno djelo,
6) da nije na položaju u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj,
7) da nema privatni financijski interes u reguliranom tijelu u koji se kandidira u smislu članka 2. točke 1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj

 

IV – Posebni uvjeti koje kandidat treba ispunjavati:

 

a) da ima završenu visoku stručnu spremu VII stupnja, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 240 ECTS bodova),diplomirani pravnik odnosno mag. prava, diplomirani socijalni radnik odnosno mag. Socijalnog rada ili drugi fakultet društvenog smjera,


b) da ima najmanje 5 godina radnog staža u struci nakon stjecanja fakultetske diplome.

V. Uz prijavu na javni natječaj kandidat je dužan priložiti:


1) kraći životopis, adresu i kontakt telefon,
2) kopiju osobne iskaznice CIPS,
3) rodni list
4) uvjerenje o državljanstvu
5) uvjerenje o nekažnjavanju (Policijska uprava),
6) dokaz o stručnoj spremi,
7) dokaz o radnom iskustvu u struci
8) dokaz o radnom iskustvu na poslovima socijalne zaštite.
9) potpisanu izjavu na okolnosti iz točke III – podtočke 3), 4), 6) i 7).


Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete bit će pozvani na intervju, a u postupku izbora uzet će se u obzir i sljedeći kriteriji:


(1) rezultati ostvareni u dosadašnjem radu,
(2) komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
(3) poznavanje organizacije i djelatnosti JU Centra za socijalni rad.

 

VI – Ostale napomene

 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije.


Prednost imaju kandidati s radnim iskustvom na poslovima socijalne zaštite.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja javnog natječaja.

 

Kandidat koji bude izabran naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje posla.

 

Javni natječaj će biti objavljen u «Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke», «Večernjem listu» i web stranici Grada Širokog Brijega.

 

Prijave s traženom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostaviti osobno ili poštom preporučeno, s naznakom:

 

„Prijava na javni natječaj za ravnatelja JU Centar za socijalni rad Široki Brijeg - NE OTVARAJ“, na adresu:

JU Centar za socijalni rad Široki Brijeg
Upravno vijeće
Trg Gojka Šuška 3b
88220 Široki Brijeg

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.


Upravno vijeće

Vijesti

Obilježena 32. godišnjica raketiranja Širokog Brijega

Obilježena 32. godišnjica raketiranja Širokog Brijega

U nedjelju 7. travnja u Širokom Brijegu je obilježena 32. godišnjica raketiranja.

U Širokom Brijegu obilježena 32. obljetnica utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane

U Širokom Brijegu obilježena 32. obljetnica utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane

U četvrtak 4. travnja u Širokom Brijegu je obilježena 32. obljetnica utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane i 19. obljetnica utemelje...

Otvorene su prijave za izlagače na ovogodišnjem Street Food Festu!

Otvorene su prijave za izlagače na ovogodišnjem Street Food Festu!

Za peto izdanje Street Food Festa u Širokom Brijegu, koji će se održati od 26. do 28. srpnja ove godine, organizatori vam donose u...

Prepoznata važnost i značaj projekta "Širokobriješke sestre - kućna njega"

Prepoznata važnost i značaj projekta "Širokobriješke sestre - kućna njega"

Gradska uprava Grada Širokog Brijega na čelu s Gradonačelnikom, obavještava javnost da je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava,...

eCitizen aplikacija za lakšu komunikaciju između građana i uprave

eCitizen aplikacija za lakšu komunikaciju između građana i uprave

S ciljem ostvarivanja što lakše i učinkovitije komunikacije s građanima, Grad Široki Brijeg je pokrenuo aplikaciju eCitizen. Aplik...

Održana 34. sjednica Gradskog vijeća

Održana 34. sjednica Gradskog vijeća

Pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Vinka Topića, održana je 34. sjednica Gradskog vijeća.

Najava 34. sjednice Gradskog vijeća

Najava 34. sjednice Gradskog vijeća

Gradsko vijeće Širokog Brijega održat će 34. sjednicu u srijedu, 27. ožujka 2024., s početkom rada u 10 sati. Sjednica će se održa...

Sudionici praktične nastave “Projekt građanin“ posjetili Gradsku upravu

Sudionici praktične nastave “Projekt građanin“ posjetili Gradsku upravu

Gradonačelnik Širokog Brijega Miro Kraljević upriličio je prijem za učenike Gimnazije fra Dominika Mandića koji su sudionici prakt...

Širokobriješki srednjoškolci na prijemu kod gradonačelnika Kraljevića

Širokobriješki srednjoškolci na prijemu kod gradonačelnika Kraljevića

U prostorijama Gradske uprave gradonačelnik Miro Kraljević upriličio je prijem za širokobriješke srednjoškolce.

U Širokom Brijegu obilježen svjetski dan osoba s Down sindromom

U Širokom Brijegu obilježen svjetski dan osoba s Down sindromom

Svjetski dan osoba s Down sindromom obilježen je u četvrtak 21. ožujka u Širokom Brijegu.

„Dan narcisa“ u Širokom Brijegu

„Dan narcisa“ u Širokom Brijegu

Danas je na Trgu širokobrijeških žrtava obilježen "Dan narcisa".

Obavijest: Obaveza ažuriranja podataka u RPG i RK

Obavijest: Obaveza ažuriranja podataka u RPG i RK

Napomena za poljoprivredne proizvođače koji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenta.

Izabrani najuspješniji športaši Grada Širokog Brijega za 2023. godinu

Izabrani najuspješniji športaši Grada Širokog Brijega za 2023. godinu

U ponedjeljak u Narodnoj knjižnici u organizaciji Športskog saveza Grada Širokog Brijega održan je tradicionalni izbor najuspješni...

Poznato tko nastupa na ovogodišnjem Street Food Festu!

Poznato tko nastupa na ovogodišnjem Street Food Festu!

Najavljujemo peto izdanje Street Food Festa u Širokom Brijegu, koji će se održati od 26. do 28. srpnja!

Rezultati javnih poziva za raspodjelu sredstava za financiranje projekata iz oblasti kulture i športa za 2024. godinu

Rezultati javnih poziva za raspodjelu sredstava za financiranje projekata iz oblasti kulture i športa za 2024. godinu

Rezultati javnih poziva za raspodjelu sredstava za financiranje projekata iz oblasti kulture kao i oblasti sporta iz proračuna Gra...

Potpisani ugovori s dobitnicima studentskih stipendija za deficitarna zanimanja

Potpisani ugovori s dobitnicima studentskih stipendija za deficitarna zanimanja

Gradska uprava priredila je prijem za dobitnike stipendija za deficitarna zanimanja u akademskoj 2023./2024. godinu.

Održana 33. sjednica Gradskog vijeća

Održana 33. sjednica Gradskog vijeća

Pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Vinka Topića, održana je 33. sjednica Gradskog vijeća.

Provedeno anketiranje građana Širokog Brijega u cilju procjene stupnja zadovoljstva radom Gradske uprave i Gradskog vijeća

Provedeno anketiranje građana Širokog Brijega u cilju procjene stupnja zadovoljstva radom Gradske uprave i Gradskog vijeća

Sredinom veljače 2024. godine u Gradskoj upravi Široki Brijeg provedeno je anketiranje građana u cilju procjene stupnja zadovoljst...

Najava 33. sjednice Gradskog vijeća

Najava 33. sjednice Gradskog vijeća

Gradsko vijeće Širokog Brijega održat će 33. sjednicu u četvrtak, 29. veljače 2024., s početkom rada u 10 sati. Sjednica će se odr...

Završena rekonstrukcija Ugrovačke ulice

Završena rekonstrukcija Ugrovačke ulice

Tijekom proteklih dana završena je rekonstrukcija Ugrovačke ulice u naselju Trn.

Obavijest o tradicionalnom izboru najuspješnijih športaša, športašica i momčadi Grada Širokog Brijega za 2023. godinu

Obavijest o tradicionalnom izboru najuspješnijih športaša, športašica i momčadi Grada Širokog Brijega za 2023. godinu

Do kraja veljače 2024. godine Športski savez Grada Širokog Brijega će izvršiti tradicionalni izbor najuspješnijih športaša, športa...

   
ŠIROKI BRIJEG Vremenska prognoza

Anketa

Jeste li zadovoljni kvalitetom usluga koje pružaju službenici u Gradskim tijelima vlasti?

Jeste li zadovoljni kvalitetom usluga koje pružaju službenici u Gradskim tijelima vlasti?

727
NE
203
DA
134
MOGLO BI BITI BOLJE
2 Votes left

jVS by www.joomess.de.

 • Važniji telefoni

  Matični ured
  039 702 824
  Vatrogasno društvo
  039 703 086; 123
  Dom zdravlja
  039 704 926; 852 229; 124
  Policija
  039 716 601; 122
  Crveni križ
  039 703 288
  Gradska mrtvačnica
  063 354 987
  Radio postaja Široki Brijeg
  039 705 245; 703 050
  Elektro Široki Brijeg
  039 704 217
  HP Mostar
  Poštanski ured Široki Brijeg
  039 705 127
   
  Autobusni kolodvor
  Miškić bus
  039 706 561
  Globtour
  039 705 124